Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

GYO'lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir?

GYO’lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne tabidirler.

GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır?

GYO’lar sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.

GYO'ların yatırımlarının en az ne kadarı gayrimenkul sektöründe olmalıdır?

GYO’lar gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı projelere aktif toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

GYO'lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir mi?

GYO’lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. GYO’ların para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımları, toplam aktif büyüklüğünün %49’unu aşamaz.

GYO'lar yabancı gayrimenkullere ya da yurt dışında kurulu şirketlere yatırım yapabilir mi?

GYO’lar yabancı gayrimenkullere, yabancı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamlarının en çok %49’u oranında yatırım yapabilirler.

GYO'ların arsa yatırımlarına ilişkin herhangi bir sınır var mıdır?

GYO’ların portföylerinde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı toplam aktif toplamının %20'sini aşamaz.

GYO'ların projelerinin inşaat işini kendisi yapabilir mi?

GYO’lar hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu kapsamda personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışıdır. Projelerin inşaat işleri müteahhit firmalar tarafından yapılır.

GYO'ların borçlanmasındaki limit nedir?

GYO’lar, hesap dönemi sonunda açıkladıkları finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan özsermayelerinin beş katına kadar kredi kullanabilirler.

GYO'ların portföylerini çeşitlendirmelerine ilişkin bir kural var mıdır?

GYO’ların portföylerini bölge veya gayrimenkul bazında çeşitlendirme yapmalarına ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

GYO'ların kar dağıtma zorunluluğu var mıdır?

GYO’ların kar dağıtma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, GYO tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu GYO’lara nakit kar payı dağıtma zorunluluğu getirebilir.

GYO'ların ödediği kurumlar vergisi oranı nedir?

GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden istisna olup, gelir vergisi stopaj oranı ise %0’dır. Bu kapsamda GYO’lar portföy kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler.

GYO'lar gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken hangi değerleri kullanır?

GYO’ların yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar; SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

GYO'lar gayrimenkul alırken ekspertiz değerinin üstünde, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerinin altında bir değerle işlem yapabilir mi?

GYO’ların gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerini dikkate almaları esas olmakla birlikte GYO’lar alım işlemlerinde ekspertiz değerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ekspertiz değerinden daha düşük değerler üzerinden de işlem yapabilirler. Ancak, ekspertiz değerinin üstünde alım, altında satım veya kiralama işlemi yapılması durumunda; söz konusu işlemin özel durum açıklanmasıyla kamuya açıklanması ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

Deniz GYO ne zaman kurulmuştur?

Şirket, Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne tescil edilerek kurulmuştur. 20 Aralık 2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık izinleri doğrultusunda gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşme kararı alınmış, Şirket ünvanının Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak 26 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil’inde tescil edilip, 2 Ocak 2014 tarih ve 8477 Sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Deniz GYO hangi borsada, hangi pazarda işlem görmektedir?

Deniz GYO hisseleri, “DZGYO” hisse kodu ile İstanbul Borsasında, Kurumsal Ürünler Pazarında işlem görmektedir.

Deniz GYO hangi borsa endekslerinde yer almaktadır?

Deniz GYO, BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları endeksi (XGMYO), BİST 100  Endeksi(XU100) ve BİST TÜM Endeksi’nde yer almaktadır.

Deniz GYO'nun ana faaliyeti nedir?

Deniz GYO’nun ana faaliyet konusu; değer artış kazancı veya kira geliri elde etmek üzere gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak ve gayrimenkul projesi geliştirmektir.

Deniz GYO'nun portföyü hangi yatırımlardan oluşmaktadır?

Deniz GYO’nun portföyü, kira geliri elde edilen gayrimenkul yatırımları ile para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımlardan oluşmaktadır.

Deniz GYO'nun gelir kaynakları nelerdir?

Deniz GYO’nun gelir kaynakları;  gayrimenkul portföyünden elde edilen kira gelirleri, gayrimenkul satış gelirleri ve finansal varlıklardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Deniz GYO'nun sermayesini temsil eden pay sayısı kaçtır? Payların herhangi bir imtiyazı var mıdır?

Deniz GYO’nun çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 150.000.000 adet paydan oluşmakta olup, payların tamamı hamiline yazılıdır. Payların  5.000 TL’lik bölümü A Grubu, 149.995.000 TL’lik bölümü ise B Grubudur. A Grubu payların, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin  tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bunun dışında Şirket’in Ana Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Deniz GYO'nun mevcut ortaklık yapısı nasıldır?

Deniz GYO’nun sermayesinin %75 ’i DenizBank A.Ş. tarafından temsil edilirken, sermayenin %25 ’lik bölümü ise halka açıktır.

Deniz GYO'nun yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı kaçtır?

Deniz GYO’nun yönetim kurulu toplam altı kişiden oluşmakta olup, yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı 2’dir.

Deniz GYO finansal sonuçlarını hangi sıklıkla açıklamaktadır?

Deniz GYO finansal sonuçlarını üçer aylık dönemlerde açıklamaktadır.

Deniz GYO'nun olağan genel kurulu ne zaman toplanmaktadır?

Genel Kurul, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak, hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise şirket için toplantının yapılması gereken bir durum ortaya çıktığı zamanlarda yapılmaktadır.

Deniz GYO'nun bağımsız denetim kuruluşu kimdir?

Deniz GYO’nun bağımsız denetim kuruluşu, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu)’dir. Bağımsız Denetim Resmi Sicili : 304099 Merkez Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Maslak Mahallesi Maslak No1 Plaza 34398 SARIYER / İSTANBUL

Deniz GYO'nun değerleme hizmeti aldığı gayrimenkul değerleme şirketleri hangileridir?

GYO’lar, şirket portföyünde bulunan her bir varlık için veya yıl içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için SPK’nın yetkilendirdiği gayrimenkul değerleme şirketleriyle çalışmak zorundadır. Bu kapsamda portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için SPK’nın yetkilendirdiği gayrimenkul değerleme şirketlerinden Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. hizmet almaktadır. Yıl içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için “Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." veya "Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmaktadır.

Deniz GYO yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?

Sorularınız için Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile irtibata  geçebilirsiniz. Telefon : 0212 348 57 45 – 0212 348 57 46 Fax : 0212 336 61 84 E-posta : denizgyo@denizbank.com